همکاری با گروه های اجرایی

همکاری شرکت پیمودان با گروه های اجرایی در پروژه ها شامل مراحل زیر می شود:

  1. معرفی گروه های مشاوره و راه اندازی در صورتی که کارفرما دسترسی به چنین افرادی نداشته باشد.
  2. برگزاری جلسات با گروه مشاوره و راه اندازی و دریافت نظرها و پیشنهادهای آنها در خصوص نوع تجهیزات و نوع راهبری
  3. همکاری مستمر با راه اندازان در زمینه آموزش کار با تجهیزات و دستگاه‌ها
  4. کمک به استقرار سیستم های بهداشتی در امر خدمات غذایی با دریافت نظرات کارشناسی راه انداز و مشاور
مشاوره رایگان

نیاز به مشاوره دارید؟ کارشناسان ما در انتظار شما هستند

نوآوری و تحقیق

بهینه سازی عملیات
دیجیتالی کردن دارایی ها
کاهش پیچیدگی عملیاتی
بهبود استفاده از منابع