نقشه و فضابندی ساختمانی پروژه

خدمات طراحی شرکت پیمودان در پروژه ها شامل مراحل زیر می شود:

  1. نقشه برداری مطابق ساخت از محل پروژه و پیاده سازی نقشه در نرم افزار مهندسی اتوکد
  2. فضابندی متناسب با نوع کاربری پروژه و تهیه نقشه ساختمانی
مشاوره رایگان

نیاز به مشاوره دارید؟ کارشناسان ما در انتظار شما هستند

نوآوری و تحقیق

بهینه سازی عملیات
دیجیتالی کردن دارایی ها
کاهش پیچیدگی عملیاتی
بهبود استفاده از منابع