تیم ما

مدیر عامل شرکت
مشاور و کارشناس پروژه
کارشناس فروش تجهیزات
کارشناس طراح و ناظر تولید
کاشناس امور مالی و حسابداری
کارشناس فنی و تکنیسین خدمات پشتیبانی