خدمات ما

خدمات ما

خدمات طراحی و فنی و مهندسی شرکت پیمودان بر اساس استانداردها و الزامات هر مجموعه و متناسب با اهداف کاربری اجرا می شود.

نقشه و فضابندی ساختمانی پروژه
خدمات طراحی شرکت پیمودان در پروژه ها شامل مراحل زیر می شود: نقشه برداری مطابق ساخت از
ارایه نقشه‌های فنی و مهندسی
خدمات فنی و مهندسی شرکت پیمودان در پروژه ها شامل مراحل زیر می‌شود تهیه نقشه دو بعدی
همکاری با گروه های اجرایی
همکاری شرکت پیمودان با گروه های اجرایی در پروژه ها شامل مراحل زیر می شود: معرفی گروه
تجهیز واحد خدمات غذایی
تجهیز و استقرار آشپزخانه های صنعتی توسط شرکت پیمودان در پروژه ها شامل مراحل زیر می شود:
نصب و راه اندازی تجهیزات
خدمات نصب و راه اندازی شرکت پیمودان در پروژه ها شامل مراحل زیر می شود: رعایت اصول
خدمات پشتیبانی
خدمات فنی و پشتیبانی شرکت پیمودان در پروژه ها شامل مراحل زیر می شود: آموزش کار با